Het Familie wapen.

Het verkrijgen van een familiewapen vormt een kroon op het genealogisch onderzoek uitgevoerd door Tjerk van der Hauw en Menno van der Hauw. Dit onderzoek is nu in een fase terechtgekomen dat het uitgegeven kan worden in de vorm van een boek. Het nieuwe familiewapen diende hierbij een prominente plaats te krijgen. Het wapen werd geplaatst op de voorkant van het boek in de vorm van een goudopdruk van de lijntekening en de gauch werd weergegeven op de eerste pagina.

Mede door het feit dat er naast de uitgave van een boek ook een groots familiefeest was georganiseerd ter gelegenheid van deze boekuitgave op 3 november 2001, is dit tijdstip tevens een uitstekende gelegenheid voor de bekendmaking hiervan. Tijdens deze gelegenheid is het wapen uitgereikt door C. (Rene) van der Hauw aan Tjerk van der Hauw.

Doordat er niet of nauwelijks kennis aanwezig was binnen de familie om zo snel en nauwgezet mogelijk een familiewapen te realiseren is er contact opgenomen met de Vereniging voor Heraldiek. Na een aantal contacten zoals met dhr Zon zijn we terechtgekomen bij dhr Daee die ons zeer adequaat geholpen heeft dit wapen te bedenken en te beschrijven. Om dit wapen ook te kunnen verwezenlijken is op zijn aangeven contact opgenomen met dhr Walschot. Ook de dhr Walschot was direct bereid om het ontwikkelde wapen uit te werken in een pentekening en een gauch.

Door de hulp van bovengenoemde personen zijn we in staat geweest om het familiewapen aan te brengen op het boek "genealogie van de familie Van der Hauw" dat is gepresenteerd op 3 november.

Beschrijving Familiewapen

Bij het familiewapen is het is de bedoeling dat elementen uit de stamboom naar voren komen in een wapenontwerp. Dit is op de volgende wijze tot uitting gebracht in de volgende blazoenering. Onderstaande is gebaseerd op een schrijven van dhr Daee op 23 augustus 2001.

Doorsneden

A. In goud een passer van sabel vergezeld van drie plompebladen van keel, geplaatst twee-een.

B. In sabel twee schuingekruiste bijlen van zilver met stelen van goud.

Helmteken

Een gouden passer tussen een vlucht van sabel, de vlucht is beladen met elk een plompeblad van goud.

Helmkleed

Het helmkleed is van goud-sabel.

Overwegingen bij het wapenontwerp Van der Hauw

Onderstaande tekst is geschreven door de heer Daae, naar aanleiding van het uitwisselen van informatie betreffende de familie. De tekst is letterlijk overgenomen uit een email ontvangen op 12 september 2001.

Wanneer de wens te kennen gegeven wordt een familiewapen te ontwikkelen, is het noodzakelijk dat een aantal zinnige criteria daaraan ten grondslag liggen. Het ontbreken van zegels op documenten en wapens op grafmonumenten noopt de ontwikkelaar dan terug te grijpen op de basisgegevens zoals de genealogie, naamsbetekenis, veel voorkomende beroepen, woonplaats[en] en de streek waaruit de familie van oorsprong afkomstig is. Daarnaast kunnen symbolen toegevoegd worden van levensbeschouwelijke aard, zoals b.v. heiligen etc.

Bij het wapen Van der Hauw wordt hoofdzakelijk teruggegrepen op beroep en naam. De passer is niet alleen ontleend aan het beroep doch tevens naar het zorgvuldig passen en meten in het leven. Tevens verwijst de passer naar de Opperste Bouwmeester van het Heelal. De bijlen duiden op de naam die weer terug te voeren is op het hout en het hakken in de bossages van de buitendijkse gronden. Deze conclusie is getrokken op basis van verkregen gegevens van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam.

De plompenbladen verwijzen naar de gekozen woonplaats Friesland [Oldeboorn], waar de aanwijsbare stamvader, Coert Gerrits, zich in ca 1674 vestigde komende uit Twente [Enschede] . De vlucht symboliseert zowel de migratie als de woonplaatsen Bolsward als Sneek die beiden de adelaar in hun stadswapen hebben, daar waar de familie zich een bestaan wist op te bouwen.

De kleuren goud en sabel symboliseren de donkere en gouden perioden in de familiegeschiedenis waarin met passen en meten en noeste arbeid datgene bereikt werd waar men tot op heden is gekomen.